ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Επίθετο, Όνομα1; Επίθετο, Όνομα2; Επίθετο, Όνομα3

 

1Οργανισμός, Τμήμα, Πόλη, Ταχ. Δ/νση, e-mail

2Οργανισμός, Τμήμα, Πόλη, Ταχ. Δ/νση, e-mail

3 Οργανισμός, Τμήμα, Πόλη, Ταχ. Δ/νση, e-mail

 

Περίληψη (10 σειρές)

Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 10 σειρές το πολύ, στην οποία να περιγράφεται συνοπτικά και με άμεσο τρόπο το επιστημονικό πρόβλημα υπό εξέταση, τα κύρια ερωτήματα, καθώς και οι ενδείξεις για τα πιο σημαντικά αποτελέσματα και η οποία θα συνδέεται με μία λίστα με 5 λέξεις κλειδιά.

 

Λέξεις κλειδιά (μέχρι 5):Παρακαλώ δώστε μέχρι 5 λέξεις κλειδιά οι οποίες ενσωματώνουν τα βασικά θέματα της εργασίας.

 

Εισαγωγή

Στην παράγραφο αυτή εξηγείται η γενική φύση του θέματος, οριοθετείται το επιμέρους πρόβλημα που πρόκειται να αντιμετωπιστεί, αναδεικνύεται η σημασία αναζήτησης λύσης, αναφέρονται οι παρόμοιες προσπάθειες άλλων ερευνητών σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τεκμηριώνονται οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου αντιμετώπισης, αναφέρονται οι αναμενόμενες δυσκολίες, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η σημασία τους.

 

Υλικά και Μέθοδοι

Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται τα υλικά και τα όργανα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας αλλά και οι αντίστοιχες τεχνικές και μέθοδοι. Δίνονται πληροφορίες για το που έγινε η ερευνητική διαδικασία, πότε έγινε αυτή και πως έγινε.

 

Μορφοποίηση κειμένου

Οι προς δημοσίευση επιστημονικές εργασίες πρέπει να είναι πλήρεις από κάθε άποψη και να είναι δακτυλογραφημένες σε μονό διάστημα με διαστάσεις κειμένου 15,5 x 24,5 εκ και γραμματοσειρά Times new Roman (11 pt). Επιστημονικά ονόματα φυτών, ζώων, μικροβίων κλπ. πρέπει να γράφονται με πλάγια γράμματα (italics).

 

Μέγεθος εργασιών

Το μέγεθος – έκταση των εργασιών καλό είναι να μην υπερβαίνει τις 10 δακτυλογραφημένες σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, διαγραμμάτων, φωτογραφιών κ.ά.

 

Τα σύμβολα και οι μονάδες διαφόρων μετρικών συστημάτων θα είναι τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα του δεκαδικού διεθνούς συστήματος και όχι του αγγλοσαξονικού.

 

Αποτελέσματα

Στην παράγραφο αυτή ομαδοποιούνται τα ευρήματα της έρευνας, υποστηριζόμενα από πίνακες, γραφήματα, σχήματα και στατιστικούς ελέγχους.

 

Πίνακες και σχήματα

Οι πίνακες δεν θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις από το κείμενο και θα αριθμούνται κατά τη σειρά εμφάνισής τους σε αυτό. Η αρίθμηση θα γίνεται με αραβικούς αριθμούς. Στο επάνω μέρος του πίνακα θα υπάρχει συνοπτικός περιγραφικός τίτλος. Επεξηγήσεις θα δίνονται στο κάτω μέρος και θα αριθμούνται ως α, β, γ κλπ. Θα πρέπει να αποφεύγεται η παράθεση ευμεγέθων πινάκων με πάρα πολλούς αριθμούς.

 

Τα γραμμικά σχέδια-σχήματα δεν θα πρέπει επίσης να υπερβαίνουν τις διαστάσεις του κειμένου. Τα σχέδια πρέπει να αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς ύστερα από τη λέξη “σχήμα” (π.χ. Σχήμα 1). Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν καλό κοντράστ και ευκρίνεια.

 

 • Οι πίνακες και τα σχήματα δε θα πρέπει να ξεπερνούν σε μέγεθος τη 1 σελίδα.
 • Το μέγεθος της γραμματοσειράς στο περιεχόμενο των πινάκων και των σχημάτων θα πρέπει να είναι 9pt Times New Roman.
 • Τα κελιά των πινάκων και τα σχήματα δε θα πρέπει να είναι έγχρωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποχρώσεις του γκρι.
 • Σχήματα, πίνακες και φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν στοίχιση στο κέντρο.

 

Capture 2

Πίνακας 1. Παράδειγμα πίνακα στην εργασία

Table 1.Table example in the paper

 

Λεζάντες

Οι λεζάντες των σχημάτων, των πινάκων και των φωτογραφιών που θα υπάρχουν στην εργασία θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να είναι γραμμένες, εκτός από την ελληνική γλώσσα, και στην αγγλική γλώσσα. Οι λεζάντες των πινάκων θα πρέπει να βρίσκονται στο επάνω μέρος, ενώ αυτές των σχημάτων και φωτογραφιών στο κάτω μέρος. Το μέγεθος της γραμματοσειράς και η μορφοποίησή της θα πρέπει να είναι 9pt Times New Roman, italic. Οι πηγές θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να παρατίθενται εντός παρενθέσεως (Πηγή: Τρίγκας, 2012).

Capture

Σχήμα 1. Παράδειγμα σχήματος στην εργασία. (Πηγή: Δαμιανίδης, 2012)

Figure 1. Figure example in the paper (Source: Damianidis, 2012)

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Στην παράγραφο αυτή ερμηνεύονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας ανά στόχο – υπόθεση, σε συσχέτιση με τη σχετική βιβλιογραφία, καθώς και παρατίθενται προτάσεις για πρακτική εφαρμογή και προοπτικές για μελλοντικές έρευνες.

 

Ευχαριστίες

Στην παράγραφο αυτή εκφράζονται οι ευχαριστίες σε πρόσωπα ή και οργανισμούς που βοήθησαν στην εκπόνηση της εν λόγω έρευνας.

 

Abstract

Περίληψη στην αγγλική γλώσσα. Εδώ ισχύουν οι ίδιες οδηγίες με την περίληψη στα ελληνικά.

 

Βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφία, θα πρέπει να δίνεται -τόσο εντός κειμένου όσο και στο τέλος- με ορισμένο τρόπο. Συνιστάται να ακολουθείται το σύστημα HARVARD, οι βασικές αρχές του οποίου είναι:

α) Εντός του κειμένου οι βιβλιογραφικές αναφορές θα περιλαμβάνουν το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία, αμφότερα εντός παρενθέσεως ή μόνο τη χρονολογία. Σε περίπτωση δύο συγγραφέων θα αναφέρονται και οι δύο (π.χ. Βασιλείου και Παύλου 1988). Εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι των δύο, τότε η καταχώρηση γίνεται ως εξής: (Βασιλείου κ.α. 1988). Το ίδιο γίνεται και για τα ξένα ονόματα.

Εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας βιβλιογραφικές αναφορές σε συνέχεια, τότε η παράθεσή τους γίνεται κατά χρονολογική σειρά (π.χ. Jones 1982, Peter 1984, Demeter και Peterson 1987).

Εάν υπάρχουν από τον ίδιο συγγραφέα περισσότερες από μία δημοσιεύσεις του ιδίου έτους, τότε αριθμούνται ως α, β, γ ή a, b, c (π.χ. Παύλου 1988α, Παύλου 1988β, ή Jones 1988a, Jones 1988b).

H παράθεση της βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας θα ακολουθεί τους εξής κανόνες:

α) Η σειρά παράθεσης θα γίνεται με απόλυτη αλφαβητική σειρά του ονόματος του ίδιου συγγραφέα. Δεν θα υπάρχει αρίθμηση.

β) Κάθε βιβλιογραφία θα έχει τα ονόματα των συγγραφέων, τη χρονολογία δημοσιεύσεως, τον τίτλο της εργασίας, τον τίτλο του περιοδικού (διεθνώς αναγνωρισμένο συντομευμένο τίτλο), τον τόμο και την πρώτη και τελευταία σελίδα.

Εργασίες μη δημοσιευμένες δεν θα καταχωρούνται ως βιβλιογραφική αναφορά, εκτός εάν έχουν γίνει αποδεκτές προς δημοσίευση σε κάποιο περιοδικό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται π.χ. “προς δημοσίευση Journal of Agriculture, Τεύχος 10”.

Σε περίπτωση ανακοινώσεως σε Επιστημονικό Συνέδριο θα αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας, το θέμα του συνεδρίου και ο τόμος και η σελίδα των πλήρων πρακτικών ή των περιλήψεων των πρακτικών στην οποία υπάρχει η ανακοίνωση.

Βιβλιογραφικές αναφορές από περιοδικό τύπο θα αναγράφουν τον τίτλο της δημοσίευσης, το όνομα του εντύπου, το έτος, τον αριθμό τεύχους και τον αριθμό σελίδας. Παραδείγματα δίνονται παρακάτω:

Αgee, I.K., 1993. Fire Ecology of pacific Northwest Forests.Island Press, Washington D.C. pp. 493.

Ντάφης, Σ., 1986. Δασική Οικολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη. Σελ. 443.

Ζάγκας, Θ., 1987. Έρευνα της φυσικής αναγέννησης μετά από πυρκαγιά στην περιοχή του όρους Πατέρας. Επ. Επ. Τμήμ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Α.Π.Θ. Τόμος Λ: 302-327.

Gill, A.M., 1974. Towards an understanding of fire-scar formation: Field observation and Laboratory simulation. For. Sci. 20: 198-205.

Τσαγκάρη, Κ.Α., Λιακατάς, Α.Η., 1993. Ανάλυση και πρόγνωση θερμοκρασιών δασικών εδαφών. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου. “Εδαφος – Περιβάλλον”, Έδεσσα 6-9 Μαΐου 1992. Τόμος Β: 629-645.

TITLE

 

Surname, Name1*; Surname, Name2; Surname, Name3

 

1 Organization/Institute, Country, Address, e-mail

2 Organization/Institute, Country, Address, e-mail

3 Organization/Institute, Country, Address, e-mail

 

 

*contact author

 

Abstract (10 rows)

The abstract should summarize the contents of the paper and its length should be 10 rows max.

 

Keywords (up to 5): We encourage the authors to list up to 5 keywords in this section

 

Introduction

Introduction should include concise remarks outlying the specific aim of the paper.

 

Materials and Methods

In the Materials and Methods section it is clearly explained how the study was conducted. Readers should be able to evaluate the work performed and other scientists should be able to replicate the study.

 

Text Formatting

It is strongly advised that authors use the Workshop Template (text size 15,5 x 24,5 cm). Papers should be formatted in single line spacing, in Times New Roman size 11 font.

 

Length of the paper

The length of the paper should not exceed 10 pages, including tables, figures, references etc.

International System of Units-Système International (SI) should be used.

 

Results

Main results of the paper are presented.

 

Tables and Figures

The guidelines for Tables and Figures are:

 1. a) consecutively numbering in Arabic numerals,
 2. b) fit in the text size of the paper,
 3. c) black and white or grayscale only, no colour
 4. d) Times New Roman size 9 font,
 5. e) Align: center

 

Captions

Table captions should be placed above the table, while figure and photo captions should be placed below figure or photo. Sources must be placed in parenthesis (Source: Tsekouropoulos 2015). Captions should be in Times New Roman size 9 font.

If the paper contains photos, it should be of good quality in order to be interpreted.

 

Examples of Tables and Figures:

 

Capture

 Figure 1. Figure example in the paper (Source: Tsekouropoulos 2015)

Capture

Discussion-Conclusions

Discussion based on the results of the paper and a short summary of the main points. Future implementations of the research could also be included.

 

Acknowledgements

In the acknowledgements session the authors could thank individuals or organizations that assisted them with the paper.

 

 

References

References to other publications must be in HARVARD style using author and date. References should be gathered together at the end of the main body of the text in alphabetical order by author.

 1. a) Where there is more than one reference from the same author(s) in the same year, references should be identified by suffix letters e.g. (Andreopoulou 2015a).
 2. b) References should be made only to works that are published, accepted for publication (not merely ‘submitted’), or available through libraries or institutions. Any other source should be qualified by a note regarding availability.

Citing in the text

 1. a) References should be cited in the text either in brackets, g. Earlier studies (Zagas 2014) showed… or using the name as part of a sentence, e.g. Grigoriadis (2017) states…
 2. b) For two authors the format is: (Tsiaras and Spanos 2017)
 3. c) For three or more authors: (Tsekouropoulos et al. 2016)
 4. d) Groups of references should be listed chronologically (e.g. Vlachos 2003, Barboutis 2009, Tsitsoni 2017)
 5. e) For quoted material a page number is required, e.g. [Andreopoulou (2013), p.2]
 6. f) For journals the title of the journal should be abbreviated according to ISI Journal Title Abbreviations

Formats for References

Journal articles

MacDicken, K.G., 2015. Global forest resources assessment 2015: What, why and how?. For Ecol Manag. 352: 3-8.

Books

Kimmins, J.P., 2004. Forest ecology: A Foundation for Sustainable Forest Ecology; A foundation for Sustainable Forest Management and Environmental Ethics in Forestry. 3rd Edition. Prentice Hall, New Jersey, USA, pp. 611.

Conference papers

Tsiaras, S., and Spanos, I., 2016. Tree crops cultivation: a sustainable alternative for the development of less favored mountainous areas. 6th International Conference “Protection of Natoural Resources and Environmental Management: The main tools for sustainability” (Pronasem 2016). November 11-13, 2016, Bucharest, Romania. Pronasem 2016 Proceedings, pp. 71-72.