ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΝΗ Π.

Το Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας (ΙΑΜΥ) το 1999, έτος κατά το οποίο το παραδοσιακό πέραμα «ΕΛΕΝΗ Π.» περιήλθε στην κατοχή του, εμπλούτισε την Αρχειακή Συλλογή του εκτός των άλλων και με το Αρχείο του σκάφους «ΕΛΕΝΗ Π.» (ΑΒΕ 74 – ΑΕ Ιδ. Συλλ. 27).

Το Αρχείο αυτό περιλαμβάνει όλα τα επίσημα έγγραφα και Βιβλία του πλοίου τα οποία όφειλε να φέρει κατά τις μετακινήσεις του, όπως τα Εγγραφα Εθνικότητας, το Βιβλίο Υλικών Επισκευής Πλοίου, τα διάφορα Πιστοποιητικά Χαράξεως Γραμμής Φόρτωσης, τα Πρωτόκολλα Καταμετρήσεων και Γενικής Επιθεώρησης Πλοίου κ.α.. Επιπλέον, παραλάβαμε όλους τους φακέλους με τα Δελτία Φορτωτικών του πλοίου από το 1987 έως το 1992.

Από την μέρα αγοράς του σκαριού από το ΙΑΜΥ, αρχειοθετήθηκε νέος φάκελος με τον τίτλο: «Ενέργειες για το “ΕΛΕΝΗ Π.”» ο οποίος ξεκινά με το υπ. Αριθμ. 15581/24-8-2001 Συμβόλαιο αγοράς του πλοίου και με την Απόφαση ΥΠΠΟ,ΔΙΛΑΠ/Γ/2140/35244/12-7-99, ΦΕΚ 1579/16.8.1999 με την οποία το παραδοσιακό σκαρί “ΕΛΕΝΗ Π.” κηρύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ( Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων,) ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρήζει ιδιαίτερης κρατικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1469/50.2

Στη συνέχεια περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες (επιστολές-αιτήματα, αποφάσεις, άδειες) για τη ρυμούλκηση του στην Σαλαμίνα. Η εναγώνια προσπάθεια διάσωσης και αποκατάστασης του παραδοσιακού σκαριού, αποτυπώνεται στις περισσότερες των 60 επιστολών που έχουν σταλεί από την Υπηρεσία ΙΑΜΥ προς τους αρμόδιους Φορείς (Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς κυρίως του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και των Υπουργείων Παιδείας, Ναυτιλίας, Αιγαίου κτλ.) καθώς και στα αιτήματα χρηματοδότησης σε επιφανείς ιδιώτες και Ιδρύματα της χώρας.

Τέλος, στο Αρχείο του «ΕΛΕΝΗ Π.» που τεκμηριώνει από αρχής μέχρι τέλους την επίπονη διαδρομή ενεργειών για την αποκατάστασή του, περιλαμβάνεται ο ειδικός φάκελος με την ένταξη του προγράμματος διάσωσης και αποκατάστασης του παραδοσιακού σκαριού ΕΛΕΝΗ Π., στο ΕΠΑΝ «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και όλες οι σχετικές συμβάσεις με τον ΕΟΤ και η σχετική αλληλογραφία με τους εμπλεκόμενους Φορείς.

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια από το περιεχόμενο του Φακέλου « ΠΕΡΙ ΕΛΕΝΗ Π.»

a
b
c
d
e