Κατάσταση διατήρησης Ξύλινων Στοιχείων

Δεξιά και αριστερή πλευρά

Η δεξιά και αριστερή πλευρά του πλοίου, ορίζονται σύμφωνα με έναν παρατηρητή που βρίσκεται επί του σκάφους και είναι στραμμένος προς την πλώρη και αφορούν στο δεξιό και αριστερό τμήμα του πλοίου ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας.

Γενική Εικόνα Ξύλων και Ξύλινων Κατασκευών του σκάφους

1. Εξωτερικά

Η συνολική εικόνα κατάστασης διατήρησης του σκάφους εμπεριείχε κλιμακούμενης έκτασης στοιχεία φθοράς, αφενός από την αχρησία των τελευταίων δεκαετιών και αφετέρου από την πολύχρονη παραμονή του σε εξωτερικό περιβάλλον. Τα ξύλινα στοιχεία του σκάφους παρουσίαζαν εκτεταμένης μορφής διάβρωση, κυρίως στο εξωτερικό τμήμα, αποσάθρωση, θρυμματισμό, χρωματικές αλλοιώσεις, αποφλοιώσεις, απολεπίσεις και μεγάλη απώλεια τμημάτων. Τέτοιου είδους τμήματα παρατηρούνταν στο πέτσωμα και στην γάστρα, μιας και λόγω των ιδιοτήτων τους έχουν υποστεί την μεγαλύτερη σε έκταση φθορά και αποδόμηση του υλικού. Παρόμοια κατάσταση, μέτριας και μεγάλης έκτασης, συναντήθηκε στα υπόλοιπα στοιχεία του σκάφους που αποτελούσαν στο σύνολο τους τα εξωτερικά ξύλινα στοιχεία. Η δεξιά πλευρά είχε καταπέσει, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη ζημιά στα φέροντα ξύλινα στοιχεία που στήριζαν το σκάφος. Νεότερες επεμβάσεις με σύγχρονα υλικά, είχαν αντικαταστήσει σημεία των εξωτερικών ξύλινων στοιχείων με αποτέλεσμα την αλλοίωση της αρχικής εικόνας του (π.χ. τμήματα της αριστερής πλευράς της κόντρας καρίνας είχαν πλαστικοποιηθεί με φύλλο πολυεστέρα). Στο τότε σωζόμενο τμήμα του σκάφους, παρατηρούσε κανείς σημειακά ρωγμές και ρηγματώσεις στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση του άξονα του σκάφους. Εξαιτίας της γήρανσης του ξύλου, είχαν προκληθεί στρεβλώσεις, τραχύτητα της επιφάνειας και συρρίκνωση.

2. Εσωτερικά

Τα εσωτερικά ξύλινα στοιχεία του σκάφους που διατηρήθηκαν, είχαν υποστεί αλλοιώσεις και φθορές εξαιτίας των μηχανικών καταπονήσεων, της υγρασίας και της φυσικής γήρανσης. Η ελλιπής συντήρηση, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, προκάλεσε μεγάλη απώλεια υλικού και επιδείνωση της κατάστασης διατήρησης. Τα περισσότερα από τα μπρατσόλια εσωτερικά, παρουσίαζαν εκτεταμένα φαινόμενα εκδήλωσης λευκής και μαλακής σήψης κατά κύριο λόγο, ενώ υπήρχε έντονος χημικός μεταχρωματισμός κυανού - κυανόμαυρου χρώματος. Τα σανίδια του δαπέδου ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Επανειλημμένες μηχανικές φορτίσεις προκάλεσαν την αλλοίωση των ξύλων, δομικά και επιφανειακά, κυρίως εξαιτίας της επίδρασης δυνάμεων τριβής από την ύπαρξη φορτίων και ανθρωπογενών παραγόντων. Τα σανίδια του φόδρου είχαν έντονες ρωγματώσεις και σπασίματα. Άλλα στοιχεία όπως το ακράπι, οι φουρνιστές τα ντουφέκια, οι πικεργιές, τα σανταρόλια, οι στραγαλιές, παρουσιάζουν έντονες ρηγματώσεις και χημικό μεταχρωματισμό ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων των ταννινών του ξύλου με καρφιά, βίδες σε συνθήκες σχετικά υψηλής υγρασίας (στο σημείο ένωσης του με το πλωριό ποδόσταμα) καθώς και λευκή σήψη λόγω των μυκήτων. Τα σανίδια του χώρου ενδιαίτησης είχαν έντονες ρωγματώσεις, σπασίματα και απώλεια χρωματικής επιφάνειας, ενώ παρατηρήθηκε στρέβλωση ως αποτέλεσμα είτε των απότομων μεταβολών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, είτε έντονων φορτίσεων. Το σωτρόπι, οι κάτω και οι μεσαίοι λούροι, είχαν πλέον ακολουθήσει την κύρτωση της καρίνας και του υπολοίπου σκάφους, με αποτέλεσμα να έχει παραμορφωθεί το σχήμα τους. Όλα τα επιμέρους τμήματα των ξύλινων κλιμακοστασίων παρουσίαζαν απολεπίσεις, συρρικνώσεις χρωματικών επικαλύψεων και μικρορωγμές. Υπήρχαν ρωγμές, ενώ οι επικαλύψεις με χρώματα παρουσίαζαν απολεπίσεις, και συρρικνώσεις που έφταναν μέχρι και το υπόστρωμα της βαφής, όπου εμφανιζόταν το ξύλο. Παρατηρήθηκε μεταβολή του χρώματος της επιφάνειας του ξύλου, εμφάνιση ραγαδώσεων, στρεβλώσεων, τραχύτητα της επιφάνειας και γενικότερη επιφανειακή διάβρωση του ξύλου εξαιτίας αβιοτικών παραγόντων. Επίσης, υπήρχε χημικός μεταχρωματισμός κατά τόπους, ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων του ξύλου με τους σιδερένιους συνδέσμους. Στο μέσον περίπου του σκάφους, οι περισσότεροι νομείς (στρώση και σκαρμός) παρουσίαζαν αποσαθρωμένη επιφάνεια, θραύσεις και ρηγματώσεις, με αποτέλεσμα η στατική τους αντοχή να έχει βλαφθεί σε αδιάγνωστο, αλλά σίγουρα μεγάλο βαθμό. Η εκτεταμένη παρουσία διάφορων σηπτικών μυκήτων ήταν αισθητή.

Μακροσκοπικός Έλεγχος – Έλεγχος Παραμορφώσεων

Τεκμηρίωση του ξύλινου φορέα και των τμημάτων του Στο πλαίσιο της ομαδοποίησης των κατασκευαστικών τμημάτων του σκάφους, για την εξυπηρέτηση της περιγραφής της κατάστασης διατήρησής τους στην παρούσα μελέτη συντήρησης, ως εξωτερικά στοιχεία στη γάστρα αναφέρονται τα εξωτερικά τμήματα της καρίνας (καρένας), της κόντρα καρίνας, των ποδοσταμάτων πλώρης και πρύμνης, της γάστρας, η εξωτερική επιφάνεια του πετσώματος, το παραπέτο, το πηδάλιο και η λαγουδέρα.

1. Εξωτερικά στοιχεία στη γάστρα

Καρίνα - Κόντρα Καρίνα - Γάστρα

Παρατηρούνται επικαθήσεις φερτών υλικών που καλύπτουν όλα τα τμήματα του σκάφους, σε όλη τους την έκταση. Στην προσβάσιμη αριστερή πλευρά του σκάφους, γενικά παρατηρούνται εκτεταμένα αποτελέσματα δράσης ξυλοφάγων εντόμων, μη ενεργής σήμερα, και νεότερες επεμβάσεις επιχρωματισμού, κυρίως με ελαιοχρώματα, σε όλη την έκταση του σκάφους, απολεπισμένα σε μεγάλη έκταση. Είναι χαρακτηριστικές οι απολεπίσεις και αποφλοιώσεις όλων των επικαλύψεων σε εκτεταμένες περιοχές, μέχρι το ξύλινο υπόστρωμα, οξείδωση και δυσχρωματισμός των αρχικών και των νεότερων χρωμάτων, καθώς και οποιουδήποτε αρχικού προστατευτικού φινιρίσματος. Το σκάφος εξωτερικά φέρει εκτεταμένες νεότερες επεμβάσεις που έχουν αλλοιώσει την αρχική εικόνα του. Η κόντρα καρίνα έχει πλαστικοποιηθεί στην ίδια περιοχή με την καρίνα με φύλλο πολυεστέρα. Η γάστρα έχει επίσης πλαστικοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, περίπου από τον νομέα νούμερο 6 έως την πλώρη και μέχρι το ύψος της ισάλου πλεύσης. Η πλαστικοποιημένη επιφάνεια ορίζεται στο ανώτερο σημείο, από ένα πηχάκι που έχει καρφωθεί (επάνω στο πέτσωμα) και συγκρατεί τα άκρα του φύλλου πολυεστέρα. Στα εξωτερικά στοιχεία της γάστρας (καρίνα, κόντρα καρίνα) μέχρι το ύψος της ισάλου γραμμής, παρατηρείται σημαντική αλλοίωση της μορφής του σκάφους, με κύρτωση κατά τη διαμήκη κατεύθυνση. Η αλλοίωση αυτή είναι πιο έντονη στην περιοχή της μηχανής, όπου υπήρχε και το μόνο σημαντικό και μόνιμο βάρος στο εσωτερικό του σκάφους. Σε αυτό το πλαίσιο παραμορφώσεων, παρατηρείται ότι το πέτσωμα από το νομέα νούμερο 4 είναι σπασμένο και έχει αφαιρεθεί έως την πρύμνη. Στις αποκαλλυμένες και ορατές ξύλινες επιφάνειες, υπάρχει εκτεταμένη δράση διαφόρων σηπτικών μυκήτων, με αποτέλεσμα την απώλεια υλικού σε διάφορα σημεία της καρίνας καθώς και παρουσία φθορών θαλάσσιων οργανισμών στα κατώτερα τμήματά της. Στα σημεία δοκιμών καθαρισμού από νεότερες επεμβάσεις επιχρωματισμών, παρατηρείται γήρανση του ξύλου σε εκτεταμένες περιοχές, οξείδωση και δυσχρωματισμός της επιφάνειας του και επικαθήσεις φερτών υλικών, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα εκτείνονται σε όλη την έκταση του ξύλινου φορέα, κάτι το οποίο θα αποκαλυφθεί πλήρως μετά την απομάκρυνση των επιχρωματισμών και τις επεμβάσεις καθαρισμού γενικά. Από την τελευταία φωτογραφική τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης για την εξωτερική και εσωτερική δεξιά πλευρά του σκάφους, προς την οποία σήμερα έχει καταπέσει και δεν είναι ορατές και προσβάσιμες, η κατάσταση διατήρησης διακρίνεται παρόμοια με την αριστερή και αυτό θα υποστηριχθεί για το σύνολο της δεξιάς πλευράς. Άλλωστε η κατάρρευση του σκάφους, δεν είναι πιθανό να έχει επιτρέψει τη διάσωση ακέραιων τμημάτων του στην αριστερή πλευρά, τα οποία θα επιλεγούν για συντήρηση.

eikona1

Εικόνα 1. Γενικές όψεις κατάστασης διατήρησης της δεξιάς πλευράς της γάστρας του σκάφους (Προσωπικό αρχείο, 2015)

eikona2

Εικόνα 2. Γενικές όψεις κατάστασης διατήρησης της δεξιάς πλευράς της γάστρας του σκάφους (Προσωπικό αρχείο, 2015)

Εξωτερικό Πέτσωμα

Τα σανίδια του πετσώματος εξαιτίας των μακροχρόνιων επιδράσεων των αβιοτικών παραγόντων παρουσιάζουν εκτεταμένα χαρακτηριστικά γήρανσης της επιφάνειας του ξύλου, όπου αυτή είναι ορατή, λόγω απολεπίσεων της βαφής και των νεότερων επεμβάσεων επιχρωματισμών. Παρατηρούνται μεταβολή του χρώματος, εμφάνιση ραγαδώσεων, στρεβλώσεων, τραχύτητα της επιφάνειας και επιφανειακή αποσάθρωση του ξύλου. Σε πολλά σημεία του πετσώματος, τα ξύλα έχουν υποστεί χημικό μεταχρωματισμό (μαύρο - κυανόμαυρο), εξαιτίας αντιδράσεων του ξύλου με τους σιδερένιους συνδέσμους, ενώ παρατηρούνται και αποκολλήσεις τμημάτων, ραγαδώσεις, σπασίματα και απώλεια υλικού. Στις αποκαλλυμένες και ορατές ξύλινες επιφάνειες, διακρίνεται επίσης εκτεταμένη δράση διαφόρων σηπτικών μυκήτων, με αποτέλεσμα η επιφάνεια να είναι ιδιαίτερα εύθρυπτη στην επαφή και την απώλεια υλικού σε διάφορα σημεία.

eikona3

Εικόνα 3.Γενικές όψεις κατάστασης διατήρησης της γάστρας του σκάφους (Προσωπικό αρχείο, 2015)

Ποδόσταμο Πλώρης

Το εξωτερικό μέρος του ποδοστάματος είναι πλαστικοποιημένο μέχρι τη γραμμή της ισάλου πλεύσης. Η σημαντικότερη φθορά του είναι ένα σπάσιμο στο επάνω μέρος του, που έχει πιθανότατα προκληθεί από την παλαιότερη σύγκρουση του σκάφους. Η σύγκρουση αυτή είχε ως αποτέλεσμα και την ελαφριά παραμόρφωση του συνολικού σχήματος της πλώρης, η οποία έχει σήμερα πλήρως παραμορφωθεί.

eikona4 eikona5

Εικόνα 4,5.Ποδόσταμo πρύμνης, πλώρης. Σχεδιαστική αναπαράσταση.

Ποδόσταμο Πρύμνης

Η σημαντικότερη φθορά του πρυμνιού ποδοστάματος βρίσκεται στο κάτω μέρος του, στη σύνδεση με την καρίνα, όπου παρατηρείται απώλεια υλικού, λόγω εκτεταμένης δράσης διαφόρων σηπτικών μυκήτων. Παρατηρούνται επίσης εκτεταμένες αποσαθρώσεις και γήρανση της επιφάνειας του ξύλινου υποστρώματος, όπως και ραγαδώσεις και οπές και στοές από ξυλοφάγα έντομα και θαλάσσιους οργανισμούς. Αποσάθρωση λόγω εκτεταμένων προσβολών λόγω δράσης σηπτικών μυκήτων υπάρχουν και κατά μήκος των ασών που διαμορφώνονται στα πλάγια του ποδοστάματος. Απολέπιση του χρώματος παρατηρείται και στα δύο ποδοστάματα.

Πηδάλιο /Λαγουδέρα

Το πηδάλιο έχει επίσης πλαστικοποιηθεί με πολυεστέρα από την ίσαλο πλεύσης και κάτω. Το κάτω μέρος του έχει σπάσει, ενώ δεν σώζεται η λαγουδέρα.

eikona6

Εικόνα 6.Κατάσταση διατήρησης του πηδαλίου (Προσωπικό αρχείο, 2022)

Κατάστρωμα

Το κατάστρωμα φέρει στο μεγαλύτερο τμήμα του πλαστικοποίηση με φύλλο πολυεστέρα. Σχηματικά παρουσιάζει έντονη σιμότητα προς τον διαμήκη άξονα και στην περιοχή της πλώρης, ενώ και εγκάρσια το σχήμα του έχει αλλοιωθεί λόγω των εκτεταμένων αποσαθρώσεων και παραμορφώσεων. Στα σανίδια του καταστρώματος που αποκαλύφθηκαν και πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, παρατηρούνται αλλοιώσεις που οφείλονται στην επίδραση δυνάμεων τριβής, προερχόμενων από την ανθρώπινη δραστηριότητα κατά τη λειτουργία του σκάφους, καθώς και εμφάνιση ραγαδώσεων, στρεβλώσεων, τραχύτητας και εκτεταμένης γενικής γήρανσης της ξύλινης επιφάνειας εξαιτίας αβιοτικών παραγόντων, καθώς και προσβολής διαφόρων μορφών σήψεων. Τα στοιχεία που συγκρατούν το κατάστρωμα (καμάρια, πικέργιες) παρουσιάζουν αντίστοιχες αλλοιώσεις.

eikona7

Εικόνα 7.Γενική όψη κατάστασης διατήρησης του καταστρώματος (Προσωπικό αρχείο, 2015)

eikona8

Εικόνα 8.Γενική όψη κατάστασης διατήρησης του καταστρώματος (Προσωπικό αρχείο, 2022)

Τρυπητή ή Κουρζέτο

Όπου είναι ορατό, το εξωτερικό μέρος της τρυπητής παρουσιάζει κυρίως ρωγμές και διαμπερείς ρηγματώσεις, καθώς και διάφορες προσβολές σηπτικών μυκήτων. Το εσωτερικό τμήμα της επιφάνειας της τρυπητής, και κυρίως οι περιοχές που βρίσκονται σε επαφή με το πέτσωμα του καταστρώματος, έχουν υποστεί χημικό μεταχρωματισμό (μαύρο - κυανόμαυρο), εξαιτίας χημικών αντιδράσεων του ξύλου με τους σιδερένιους συνδέσμους. Παρατηρούνται επίσης αποκόλληση τμημάτων, ραγαδώσεις, θραύσεις και απώλεια υλικού.

eikona9

Εικόνα 9.Το τμήμα της τρυπητής σχεδιαστική αναπαράσταση.

Κουβούσια (ανοίγματα) στο κατάστρωμα

Οι οριζόντιες τάβλες των κουβουσιών, όπως και το μεγαλύτερο τμήμα των εκτεθειμένων ξύλων σε αβιοτικούς παράγοντες, παρουσιάζουν εκτεταμένα το φαινόμενο της γήρανσης, το οποίο περιλαμβάνει μεταβολή του χρώματος, εμφάνιση ραγαδώσεων, στρεβλώσεων, τραχύτητα της επιφάνειας και επιφανειακή αποσάθρωση του ξύλου. Εξωτερικά, τα πλαίσια των κουβουσιών (της πλώρης, το μεσαίο και το πρύμνιο) παρουσιάζουν εστιασμένη προσβολή διαφόρων σηπτικών μυκήτων, τοπικά. Στα σημεία επαφής τους με το πέτσωμα του καταστρώματος εξωτερικά και εσωτερικά, διακρίνεται χημικός μεταχρωματισμός, λόγω της διάβρωσης των σιδερένιων συνδέσμων.

eikona10

Εικόνα 10. Κουβούσι στο κατάστρωμα (Δαμιανίδης, 2015)

eikona11

Εικόνα 11.Κουβούσια στο κατάστρωμα (Δαμιανίδης, 2015)

Κάτσουλας πλώρης

Λόγω της σύγκρουσης που είχε προκληθεί παλαιότερα στην πλώρη του σκάφους, ο κάτσουλας παρουσιάζει απώλεια υλικού και έντονες ρωγματώσεις.

eikona12 eikona12.5

Εικόνα 12. Σχηματική αναπαράσταση κάτοψης όπου διακρίνεται ο κάτσουλας (νούμερο 26) στην πλώρη

Καθρέφτης (Αβακας - Παπαδιά) στην πλώρη

Ο καθρέφτης αποτελείται από τέσσερις οριζόντιες σανίδες των οποίων οι συνδέσεις με τα παραπέτα έχουν χαλαρώσει, ενώ παρατηρείται χημικός μεταχρωματισμός λόγω της διάβρωσης των σιδερένιων συνδέσμων.

Ξύλινα Καπόνια

Στην πλώρη εντοπίζονται δύο ξύλινα καπόνια, τα οποία εξαιτίας των μακροχρόνιων επιδράσεων των αβιοτικών παραγόντων, παρουσιάζουν φαινόμενα γήρανσης και έντονες ραγαδώσεις και δυσχρωματισμό της ξύλινης επιφάνειας. Οι επικαλύψεις με χρώματα παρουσιάζουν εκτεταμένες απολεπίσεις και συρρικνώσεις, που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν μέχρι το ξύλινο υπόστρωμα.

image13

Εικόνα 13. Λεπτομέρεια κατάστασης διατήρησης του καπονιού για την άγκυρα,δέστρα (Προσωπικό αρχείο, 2015)

Μπαμπάδες (Κάθετες/Οριζόντιες δέστρες)

Οι μπαμπάδες συνδέονται με τους σκαρμούς και με το πέτσωμα με σιδερένιες τζαβέτες. Τα ξύλα αυτά παρουσιάζουν τοπικές διαβρώσεις, μεταβολή του χρώματος και εμφάνιση ραγαδώσεων και οι σιδερένιες τζαβέτες που τα στηρίζουν έχουν οξειδωθεί και έχουν προκαλέσει δυσχρωματισμό της ξύλινης επιφάνειας.

image14

Εικόνα 14. Σχηματική απεικόνιση δέστρας(μπαμπάς)

image15 image15.5

Εικόνα 15. Σχηματική αναπαράσταση, κουβούσι, δέστρες, τάκος πλώρης, κάτσουλας.

Πραγκάτσα και οριζόντια Μπρατσόλια πλώρης

Η πραγκάτσα και τα οριζόντια μπρατσόλια που τη στηρίζουν έχουν διαταραχθεί από τη θέση τους, πιθανότατα μετά τη σύγκρουση που είχε προκληθεί στην πλώρη του σκάφους παλιότερα. Έτσι τα μεν μπρατσόλια παρουσιάζουν έντονες ρωγμές και σπασίματα, ενώ η πραγκάτσα έχει πλέον απομακρυνθεί τελείως από τη θέση της λόγω και της κατάρρευσης του σκάφους.

image16 image16.5

Εικόνα 16.Σχέδιο κάτοψης τμήματος της πλώρης δέστρες, κάτσουλας, πραγκάτσα (37)

image17 image17.5

Εικόνα 17. Σχέδιο εγκάρσια τομή, μπρατσόλι (18), καμάρι, κουβούσι, κουπαστή, τσάπα

image18

Εικόνα 18. Σχέδιο μπρατσολιού στην καρένα (Δαμιανίδης, 2015)

Μπαστούνι στην πλώρη

Το μπαστούνι της πλώρης πλέον έχει μετακινηθεί πλήρως και είναι θραυσμένο σε διάφορα σημεία. Εξαιτίας των αβιοτικών παραγόντων το ξύλο του παρουσιάζει γενική εικόνα γήρανσης με αρκετές φθορές, όπως μεταβολή του χρώματος, εμφάνιση ραγαδώσεων, στρεβλώσεων, τραχύτητα της επιφάνειας του ξύλου και δράση διαφόρων σηπτικών μυκήτων.

image19

Εικόνα 19. Μπαστούνι στην πλώρη (Δαμιανίδης, 2015)

image20

Εικόνα 20.Λεπτομέρεια μπαστουνιού στην πλώρη (Δαμιανίδης, 2015)

Καμπαναριό της πλώρης

Το καμπαναριό είχε μετατοπιστεί ελαφρά προς τα πίσω λόγω της σύγκρουσης που είχε προκληθεί παλιότερα στο σκάφος και πλέον έχει μετακινηθεί πλήρως. Το ξύλο του εξαιτίας των αβιοτικών παραγόντων παρουσιάζει γενική εικόνα γήρανσης με αρκετές φθορές όπως μεταβολή του χρώματος, εμφάνιση ραγαδώσεων, στρεβλώσεων, τραχύτητα της επιφάνειας του ξύλου και παρατηρείται δράση διαφόρων σηπτικών μυκήτων.

Οριζόντιες Δέστρες στην πρύμνη

Τα ξύλα αυτά παρουσιάζουν τοπικές διαβρώσεις όπως μεταβολή του χρώματος, εμφάνιση ραγαδώσεων λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας και οι τζαβέτες που τα στηρίζουν έχουν οξειδωθεί από την ατμοσφαιρική υγρασία.

Πραγκάτσα και οριζόντια μπρατσόλια πρύμνης

Όλη η κατασκευή παρουσιάζει αρκετές φθορές και σπασίματα ενώ τόσο η πραγκάτσα όσο και το οριζόντιο μπρατσόλι από την αριστερή πλευρά, έχουν αποκολληθεί από το παραπέτο.

image21

Εικόνα 21.Σχέδιο από την πραγκάτσα στο κατάστρωμα (Δαμιανίδης, 2015)

Παραπέτο (Κουπαστή) - Μπαστιγάγιο

Η κατάσταση διατήρησης των σανιδιών του παραπέτου χαρακτηρίζεται από στρεβλώσεις, απώλεια τμημάτων, απολεπίσεις επάλληλων χρωματικών στρωμάτων καθώς και χημικό μεταχρωματισμό των ξύλων λόγω της διάβρωσης των σιδερένιων συνδέσμων. Τα ξύλα του μπαστιγάγιου της κουπαστής έχουν φθαρεί και παρατηρείται απώλεια υλικού σε κάποια τμήματα των ξύλων της κουπαστής.

image22

Εικόνα 22.Σχεδιαστική απεικόνιση τμημάτων που συνθέτουν το παραπέτο (Δαμιανίδης, 2015)

image23

Εικόνα 23.Λεπτομέρεια του παραπέτου, της δέστρας, του μπαστιγάγιου

image24

Εικόνα 24.Μέρος του παραπέτου και του καταστρώματος (Προσωπικό αρχείο, 2015)

image25

Εικόνα 25.Γενική όψη κατάστασης διατήρησης του παραπέτου (Προσωπικό αρχείο, 2022)

Μπακαλάρι - Οριζόντιο ξύλο κάτω από το μπακαλάρι που φέρει κρίκους για δεσίματα των σχοινιών

Το ξύλο της κουπαστής και το μπακαλάρι παρουσιάζουν εκτεταμένες απολεπίσεις χρώματος, στρεβλώσεις, σπασίματα, απώλεια υλικού, μικρής έκτασης προσβολή από διάφορους σηπτικούς μύκητες, αλλά και χημικό μεταχρωματισμό ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων του ξύλου με τους σιδερένιους συνδέσμους. Το οριζόντιο ξύλο που προεξέχει κάτω από τον μπακαλάρι ξεκινά από την περιοχή που δημιουργείται υπερύψωση του καταστρώματος στην πρύμνη μέχρι την περιοχή που τελειώνουν οι οριζόντιες δέστρες στην πλώρη και παρουσιάζει παρόμοια εικόνα κατάστασης διατήρησης.

image26

Εικόνα 26.Σχηματική αναπαράσταση (Δαμιανίδης 2015)

image27

Εικόνα 27.Γενική όψη κατάστασης διατήρησης του παραπέτου και τμήμα του καταστρώματος (Προσωπικό αρχείο, 2022)

Κοντάρια του μουσαμά πάνω από το παραπέτο

Τα κοντάρια παρουσιάζουν ρηγματώσεις, απολεπίσεις επάλληλων χρωματικών στρωμάτων καθώς και χημικό μεταχρωματισμό λόγω της διάβρωσης των σιδερένιων καρφιών.

2. Υπερκατασκευές

Τα σπιράγια στην πλώρη και στην πρύμνη δεν διασώζονται πλέον.

image29

Εικόνα 28.Υπερκατασκευή (Δαμιανίδης, 2015)

image30

Εικόνα 29.Γενική όψη κατάστασης διατήρησης υπερκατασκευών, καταστρώματος (Προσωπικό αρχείο, 2022)

Το κατάρτι έχει αρκετές ρωγμές, απολεπίσεις επάλληλων χρωματικών στρωμάτων καθώς και χημικό μεταχρωματισμό λόγω της διάβρωσης των σιδερένιων καρφιών. Έχει καταπέσει κατά την κατάρρευση του σκάφους και βρίσκεται σπασμένο σε τρία μεγάλα τμήματα.

image31

Εικόνα 30.

image32

Εικόνα 31.Κομμάτι από το κατάρτι (Προσωπικό αρχείο 2022)

Μπίγα

Το ξύλο της μπίγας παρουσιάζει ρηγματώσεις, έντονη προσβολή διαφόρων σηπτικών μυκήτων, ρικνώσεις και απολεπίσεις της χρωματικής επιφάνειας που κατά περιπτώσεις φτάνουν μέχρι το ξύλινο υπόστρωμα. Επίσης, παρατηρείται χημικός μεταχρωματισμός τοπικά, ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων του ξύλου με τους σιδερένιους συνδέσμους.

image33

Εικόνα 32.Γενική όψη του πρυμνιού άκρου της μπίγας (Δαμιανίδης, 2015)

Αποτελέσματα Δοκιμών-Αναλύσεων

Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία για την κάλυψη όλων των αναγκών αναγνώρισης δασοπονικού είδους και την υλοποίηση καταστρεπτικών αναλυτικών τεχνικών, πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένα σημεία των ξύλινων τμημάτων, στη συνέχεια της ελεγχόμενης αποσυναρμολόγησης του σκάφους και αφού έγινε στερέωση των ξύλινων τμημάτων του προκειμένου να γίνει η αρχική εκτίμηση της επέμβασης προληπτικής στερέωσης. Οι θέσεις και τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών αποτυπώθηκαν στα σχέδια του σκάφους και κατατέθηκαν σε τεχνική έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναγνώριση δασοπονικού είδους

Πραγματοποιήθηκε αναγνώριση δασοπονικού είδους μακροσκοπικά ώστε να διακριθούν σε κωνοφόρα και πλατύφυλλα. Αναγνωρίστηκαν δείγματα επιτόπου μετά από καθαρές τομές. Η αρχική εκτίμηση υποβοηθήθηκε, όπου κρίθηκε αναγκαίο, από τη χρήση μεγεθυντικού φακού. Σε περιπτώσεις αμφιβολίας λαμβανόταν δειγματοληπτικό υλικό, που εκτιμήθηκε εργαστηριακά σε στερεοσκόπιο είτε μικροσκόπιο. Στη μεγαλύτερη έκταση των ξύλινων κατασκευαστικών στοιχείων του σκάφους (> 95%) έχει χρησιμοποιηθεί ξύλο πεύκου.

Μέτρηση υγρασίας δοκιμίου

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με φορητή συσκευή μέτρησης υγρασίας επιτόπου, έπειτα από βαθμονόμηση των ειδών του ξύλου. Έγιναν σε επιλεγμένα σημεία των ξύλινων τμημάτων, έπειτα από την ελεγχόμενη αποσυναρμολόγηση του σκάφους για την υποστήριξη της εκτίμησης της κατάστασης διατήρησής τους.

Μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων

Δοκιμή χαραγής

Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές χαραγής σε επιλεγμένα σημεία ξύλινων δομικών στοιχείων με αιχμηρό μαχαιρίδιο.

Μέτρηση σκληρότητας

Μέτρηση σκληρότητας πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένα σημεία των ξύλινων τμημάτων, έπειτα από την ελεγχόμενη αποσυναρμολόγηση του σκάφους, για την υποστήριξη της εκτίμησης της κατάστασης διατήρησής τους, την υποστήριξη της επιλογής ή απόρριψης τους, καθώς και έπειτα από τη στερέωσή τους για την αποτίμηση της επέμβασης προληπτικής στερέωσης και στερέωσης με εμποτισμό. Οι θέσεις και τα αποτελέσματα των μετρήσεων σκληρότητας αποτυπώθηκαν στα σχέδια του σκάφους, με υπομνηματισμό και παρουσίαση ίσων καμπυλών όπου είναι δυνατόν, ενώ τυχόν νέα ευρήματα υποβαθμίσεων θα κατατεθούν σε νέα τεχνική έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διάτρηση με έμπηξη ήλου

Διάτρηση με έμπηξη ήλου υλοποιήθηκε με συσκευή Pilodyn penetrometer, κατόπιν βαθμονόμησης του οργάνου, σε επιλεγμένα σημεία των ξύλινων τμημάτων, έπειτα από την ελεγχόμενη αποσυναρμολόγηση του σκάφους, για την υποστήριξη της επιλογής ή απόρριψης τους, καθώς και έπειτα από τη στερέωσή τους για την αποτίμηση της επέμβασης προληπτικής στερέωσης. Οι θέσεις και τα αποτελέσματα των μετρήσεων σκληρότητας αποτυπώθηκαν στα σχέδια του σκάφους, με υπομνηματισμό και παρουσίαση ίσων καμπυλών όπου είναι δυνατόν, και θα κατατεθούν σε νέα τεχνική έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μέτρηση αντοχής σε κάμψη

Μέτρηση αντοχής σε κάμψη διεξήχθη σε επιλεγμένα δείγματα των ξύλινων τμημάτων, σε μηχανές δοκιμών υπό ελεγχόμενη φόρτιση, σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα και standards, έπειτα από την ελεγχόμενη αποσυναρμολόγηση του σκάφους. Λόγω της καταστρεπτικής φύσης των δοκιμών, επιλέχθηκαν δείγματα από τμήματα ξυλείας που προορίζονταν για απόρριψη. Η μέτρηση αντοχής σε κάμψη πραγματοποιήθηκε για την εκτίμηση της συνολικής αντοχής του υλικού κατασκευής και των κατασκευαστικών τμημάτων, αλλά και έπειτα από τη στερέωσή τους για την αποτίμηση της επέμβασης προληπτικής στερέωσης και στερέωσης με εμποτισμό. Οι θέσεις και τα αποτελέσματα των δοκιμίων αποτυπώθηκαν στα σχέδια του σκάφους, με υπομνηματισμό και παρουσίαση ίσων καμπυλών όπου είναι δυνατόν και θα κατατεθούν σε νέα τεχνική έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ελάχιστα καταστρεπτικές μέθοδοι

Μέτρηση φυσικών ιδιοτήτων: Υπολογισμός πυκνότητας

Για τον υπολογισμό του βάρους τους τα δείγματα ζυγίστηκαν σε ζυγό ακριβείας. Για τον υπολογισμό του υγρού όγκου δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε συσκευή υδραργυρικού ογκόμετρου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένα δείγματα των ξύλινων τμημάτων, έπειτα από την ελεγχόμενη αποσυναρμολόγηση του σκάφους. Λόγω της καταστρεπτικής φύσης των δοκιμών μπορούν επιλέχθηκαν δείγματα από τμήματα ξυλείας που προορίζονταν για απόρριψη. Ο υπολογισμός της πυκνότητας έγινε για την εκτίμηση της συνολικής αντοχής του υλικού κατασκευής και των κατασκευαστικών τμημάτων, αλλά και έπειτα από τη στερέωσή τους για την αποτίμηση της επέμβασης προληπτικής στερέωσης και στερέωσης με εμποτισμό. Οι θέσεις και τα αποτελέσματα των δοκιμίων αποτυπώθηκαν στα σχέδια του σκάφους με υπομνηματισμό και θα κατατεθούν σε νέα τεχνική έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Χημικές Αναλύσεις

Μέθοδος διαλυτότητας σε 1% NaOH

Η μέθοδος της διαλυτότητας σε 1% NaOH πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ASTM D1109 - 56.

Μέθοδος % ποσότητα στάχτης

Η μέθοδος της % σε ποσότητα στάχτης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ASTM 1102-56. Εκτίμηση αποτελεσματικότητας επεμβάσεων Οι μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επεμβάσεων προληπτικής στερέωσης και της στερέωσης με εμποτισμό.

Χρωματομέτρηση

Η χρωματομέτρηση πραγματοποιήθηκε με την πλατφόρμα cielab.xyz, για σύγκριση των τιμών RGB, συγκεκριμένων σημείων των ξύλινων τμημάτων πριν και μετά τις επεμβάσεις στερέωσης.

Συμπεράσματα Κατάστασης Διατήρησης Εσωτερικών στοιχείων

Τεκμηρίωση του ξύλινου φορέα και των τμημάτων του

Στο πλαίσιο της ομαδοποίησης των κατασκευαστικών τμημάτων του σκάφους, για την εξυπηρέτηση της περιγραφής της κατάστασης διατήρησής τους στην παρούσα μελέτη συντήρησης, ως εσωτερικά στοιχεία αναφέρονται η εσωτερική επιφάνεια του πετσώματος της γάστρας, η εσωτερική επιφάνεια της καρίνας, οι νομείς, το σωτρόπι, τα καμάρια, η εσωτερική πλευρά του πετσώματος του καταστρώματος, τα πατώματα και τα χωρίσματα των χώρων ενδιαίτησης, οι σκάλες και τα σανταρόλια, οι στραγαλιές και οι λούροι, τα ντουφέκια, ο σκορπιός και τα μπρατσόλια και το εσωτερικό τμήμα του πλωριού και του πρυμνιού ποδοστάματος.

Εσωτερική Επιφάνεια του Πετσώματος

Η εσωτερική επιφάνεια των σανιδιών του πετσώματος φαίνεται σε ελάχιστα σημεία γιατί το σκάφος έχει εσωτερικό φόδρο. Όπου είναι ορατά, τα μαδέρια του πετσώματος εσωτερικά, παρουσιάζουν εκτεταμένη προσβολή διαφόρων σηπτικών μυκήτων, αποσάθρωση επιφάνειας, αποκολλήσεις τμημάτων, ρηγματώσεις και απώλεια υλικού.

Νομείς

Στο μέσον περίπου του σκάφους οι περισσότεροι νομείς (στρώση και σκαρμός) παρουσιάζουν αποσαθρωμένη επιφάνεια, θραύσεις και ρηγματώσεις, με αποτέλεσμα η στατική τους αντοχή να έχει βλαφθεί σε αδιάγνωστο, αλλά σίγουρα μεγάλο βαθμό. Η εκτεταμένη παρουσία διάφορων σηπτικών μυκήτων, έχει ως αποτελέσματα το σύνολο των φαινομένων σήψεων στην επιφάνεια του ξύλου, σε δράση ή αδράνεια. Στην πλώρη και την πρύμνη του σκάφους υπάρχουν μονοί νομείς, οι οποίοι είναι πλήρως σχεδόν καλυμμένοι από τους λούρους, τις στραγαλιές και το φόδρο. Σε όποια σημεία είναι ορατοί παρουσιάζουν την ίδια εικόνα με τους υπόλοιπους νομείς, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση.

image34

Εικόνα 33. Σχεδιαστική απεικόνιση των στοιχείων που συνθέτουν τους νομείς (Δαμιανίδης 2015)

Σωτρόπι

Το σωτρόπι παρουσιάζει την ίδια εικόνα φθορών με τα υπόλοιπα ξύλινα τμήματα του εσωτερικού της γάστρας. Δομικά έχει πλέον ακολουθήσει την κύρτωση της καρίνας και του υπολοίπου σκάφους, με αποτέλεσμα να έχει παραμορφωθεί το σχήμα του.

image35

Εικόνα 34. Σχεδιαστική απεικόνιση, σωτρόπι (Δανιανίδης, 2015)

Κάτω Λούροι και βάσεις Μηχανών

Οι κάτω λούροι αποτελούν σημαντικές ενισχύσεις στο κάτω τμήμα, εσωτερικά του σκάφους. Η κατάστασή τους παρουσιάζει την ίδια εικόνα φθορών με τα υπόλοιπα ξύλινα τμήματα του εσωτερικού της γάστρας. Καθώς στις σιδερένιες κατασκευές και στις βάσεις της μηχανής εντοπίζεται διάβρωση σε πλήρη έκταση, ύστερα από την εξασθένηση των επικαλυπτικών μέσων, τα ξύλα έχουν επίσης υποστεί έντονο χημικό μεταχρωματισμό σε εκείνη την περιοχή, ως αποτέλεσμα των χημικών αντιδράσεων των ξύλων με το πλήθος των μεταλλικών στοιχείων και συνδέσμων που υπάρχουν σε εκείνο το σημείο (μηχανή, βάσεις, καρφιά, βίδες κλπ.).

Μεσαίοι - Πάνω Λούροι

Οι λούροι παρουσιάζουν μικρορηγματώσεις, μικρή απώλεια υλικού, ενώ η παρουσία σηπτικών μυκήτων έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση όλων των φαινομένων σήψης. Τα σημεία που έχουν προσβληθεί από καστανή σήψη, παρουσιάζονται ως καστανή ραγαδωμένη μάζα, που είναι ιδιαίτερα εύθρυπτα στην επαφή. Ταυτόχρονα, παρατηρείται χημικός μεταχρωματισμός των ξύλων τοπικά, λόγω της διάβρωσης των σιδερένιων καρφιών στις ενώσεις των λούρων.

image36

Εικόνα 35.Σχεδιαστική απεικόνιση λούρων (Δανιανίδης, 2015)

Στραγαλιές

Οι στραγαλιές παρουσιάζουν ρηγματώσεις, ενώ η παρουσία σηπτικών μυκήτων έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφόρων δράσεων και αποτελεσμάτων τους. Τα σημεία που έχουν προσβληθεί παρουσιάζονται ιδιαίτερα εύθρυπτα στην επαφή. Παρατηρούνται ρηγματώσεις και χημικός μεταχρωματισμός των ξύλων, λόγω της διάβρωσης των σιδερένιων καρφιών στις ενώσεις των στραγαλιών με τους νομείς.

image37

Εικόνα 36.Σχεδιαστική απεικόνιση λούρων (Δαμιανίδης, 2015)

image38

Εικόνα 37.Λεπτομέρεια του κάτω μέρος στο αμπάρι όπου διακρίνονται 2 στραγαλιές, το σωτρόπι και νομείς (Δαμιανίδης 2015)

Μπρατσόλια

Τα περισσότερα από τα μπρατσόλια εσωτερικά, παρουσιάζουν έντονη παρουσία σηπτικών μυκήτων με αποτέλεσμα εκτεταμένα φαινόμενα εκδήλωσης κυρίως λευκής και μαλακής σήψης, ενω υπάρχει υπάρχει έντονος χημικός μεταχρωματισμός κυανού - κυανόμαυρου χρώματος, ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων του ξύλου με τα σιδερένια καρφιά σύνδεσης τους με τα καμάρια και το φόδρο εσωτερικά.

image39

Εικόνα 38.Μπρατσόλια στο εσωτερικό του καραβιού (Δαμιανίδης 2015)

Φόδρο

Τα σανίδια του φόδρου έχουν έντονες ρωγματώσεις και σπασίματα. Το αποτέλεσμα της προσβολής του ξύλου από τους σηπτικούς μύκητες διακρίνεται κυρίως σε αποτελέσματα λευκής και μαλακής σήψης, ενώ υπάρχει έντονος χημικός μεταχρωματισμός κυανού - κυανόμαυρου χρώματος, ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων του ξύλου με τα σιδερένια καρφιά σύνδεσης τους με τα καμάρια και το φόδρο εσωτερικά. Τα σημεία που έχουν προσβληθεί από καστανή σήψη, παρουσιάζονται ως καστανή ραγαδωμένη μάζα, που είναι ιδιαίτερα εύθρυπτη στην επαφή. Τα σημεία του ξύλου που έχουν προσβληθεί από λευκή σήψη, είναι σπογγώδη, με λευκά θυλάκια που οδηγεί σε εκτεταμένο μεταχρωματισμό προς λευκό χρώμα επιφάνειας.

image40

Εικόνα 39.Μπρατσόλια στο εσωτερικό του καραβιού (Δαμιανίδης 2015)

Καμάρια-Μισοκάμαρα

Τα καμάρια έχουν έντονα σπασίματα. Υπάρχουν επίσης μισοκάμαρα στα πλάγια των κουτιών τα οποία επίσης παρουσιάζουν ρωγμές.

image41

Εικόνα 40.Σχεδιαστική απεικόνιση των καμαριών (Δαμιανίδης 2015)

image42

Εικόνα 41.Σχέδιο των καμαριών (Δαμιανίδης, 2015)

Σανταρόλια-Κατακόρυφες Σκάλες

Όλα τα στοιχεία είναι σε σχετικά μέτρια κατάσταση. Φαίνεται ότι έχουν υποστεί μία κατάκλιση προς την πρύμνη παρασυρόμενα από το σύνολο των στοιχείων του καταστρώματος. Οι επικαλύψεις με χρώματα παρουσιάζουν απολεπίσεις και συρρικνώσεις που φτάνουν και μέχρι το ξύλινο υπόστρωμα.

image43

Εικόνα 42.Εσωτερικές σκάλες, σανταρόλι (Δαμιανίδης, 2015)

image44

Εικόνα 43.Σανταρόλια και σκάλες στο εσωτερικό (Δανιανίδης,2015)

Πικεργιές

Το κάθε ένα από τα ξύλα των πικεργιών έχουν μετακινηθεί και παρουσιάζουν εκτεταμένα φαινόμενα επιφανειακής αποσάθρωσης. Παρατηρείται εκτεταμένη παρουσία διάφορων σηπτικών μυκήτων, με αποτέλεσμα η επιφάνεια των ξύλων να είναι ιδιαίτερα εύθρυπτη.

image45

Εικόνα 44.Σχεδιαστική απεικόνιση της πικέργιας ή μπικεριά.Εγκάρσια τομή

Σκάτσα έδρα του Καταστρώματος

Το σκάφος έχει μία ιδιαίτερα επιμελημένη σκάτσα για το κατάρτι η οποία δεν παρουσιάζει σημαντικές δομικές φθορές. Παρατηρείται εκτεταμένη παρουσία διάφορων σηπτικών μυκήτων.

Φουρνιστές στην Πρύμνη

Υπάρχουν δύο φουρνιστές στο κάτω μέρος της πρύμνης πίσω από το ντεπόζιτο των καυσίμων που λόγω της θέσης τους δεν είναι δυνατόν να εξετασθεί από κοντά η κατάστασή τους.

image46

Εικόνα 45.Σχηματική αναπαράσταση φουρνιστής (Δαμιανίδης, 2015)

Ντουφέκια στην πρύμνη

Παρατηρείται μεταβολή του χρώματος της επιφάνειας του ξύλου, λόγω εκτεταμένων προσβολών δράσης διάφορων σηπτικών μυκήτων, εμφάνιση ραγαδώσεων, στρεβλώσεων, τραχύτητα της επιφάνειας και γενικότερη επιφανειακή διάβρωση του ξύλου εξαιτίας αβιοτικών παραγόντων. Επίσης υπάρχει χημικός μεταχρωματισμός κατά θέσεις, ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων του ξύλου με τους σιδερένιους συνδέσμους.

image47

Εικόνα 46.Σχηματική αναπαράσταση ντουφεκιών (Δαμιανίδης,2015)

Σκορπιός

Το στοιχείο αυτό δεν διακρίνεται γιατί έχει τοποθετηθεί τσιμέντο σε εκείνη την περιοχή και έχουν καλυφθεί όλα τα ξύλινα στοιχεία.

image48

Εικόνα 47.Σχηματική αναπαράσταση σκορπιού (Δαμιανίδης, 2015)

image49

Εικόνα 48. Σχεδιαστική απεικόνιση του σκορπιού, βαθυκών, αρκά, πρυμνιού ποδοστάματος (www.boatplans.gr)

Δάπεδο χώρου Ενδιαίτησης - Χώρος Ενδιαίτησης

Τα σανίδια του χώρου ενδιαίτησης έχουν έντονες ρωγματώσεις, σπασίματα και απώλεια χρωματικής επιφάνειας, ενώ παρατηρείται στρέβλωση ως αποτέλεσμα είτε των απότομων μεταβολών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, είτε έντονων φορτίσεων. Το αποτέλεσμα της προσβολής του ξύλου από τους σηπτικούς μύκητες διακρίνεται με την εκδήλωση φαινομένων διαφόρων μορφών σήψης. Τα σημεία της επιφάνειας που έχουν προσβληθεί από καστανή και μαλακή σήψη παρουσιάζονται ως καστανή ραγαδωμένη μάζα, που είναι ιδιαίτερα εύθρυπτη στην επαφή. Τα σημεία του ξύλου που έχουν προσβληθεί από λευκή σήψη, εμφανίζονται ινώδη, με ραβδώσεις. Παρατηρείται επίσης έντονος χημικός μεταχρωματισμός κυανού - κυανόμαυρου χρώματος τοπικά, ως αποτέλεσμα αντιδράσεων του ξύλου με σιδερένιους συνδέσμους (καρφιά, βίδες) ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

image50

Εικόνα 49 Λεπτομέρεια του πίσω μέρους του χώρου ενδιαίτησης στην πρύμνη (Δαμιανίδης, 2015)

Φουρνιστές στην πλώρη

Η φουρνιστή στην ίσαλο είναι η μόνη που είναι εμφανής και μπορεί να εξεταστεί η κατάσταση της. Παρατηρείται μία μεγάλη διαμπερής ρωγμή στο μέσον της που την χωρίζει ουσιαστικά σε δύο τμήματα κατά μήκος.

Ντουφέκια στην πλώρη

Τα ντουφέκια, όπως και τα περισσότερα τμήματα του εσωτερικού του σκάφους, παρουσιάζουν έντονες ρωγματώσεις και θραύσεις, ενώ παρατηρείται στρέβλωση ως αποτέλεσμα είτε των απότομων μεταβολών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, είτε έντονων φορτίσεων. Το αποτέλεσμα της προσβολής του ξύλου από τους σηπτικούς μύκητες διακρίνεται με την εκδήλωση φαινομένων διαφόρων μορφών σήψης. Τα σημεία της επιφάνειας που έχουν προσβληθεί από καστανή και μαλακή σήψη παρουσιάζονται ως καστανή ραγαδωμένη μάζα, που είναι ιδιαίτερα εύθρυπτη στην επαφή. Τα σημεία του ξύλου που έχουν προσβληθεί από λευκή σήψη, εμφανίζονται ινώδη, με ραβδώσεις. Παρατηρείται επίσης έντονος χημικός μεταχρωματισμός κυανού - κυανόμαυρου χρώματος τοπικά, ως αποτέλεσμα αντιδράσεων του ξύλου με σιδερένιους συνδέσμους (καρφιά, βίδες) ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

image51

Εικόνα 50 Σχηματική αναπαράσταση ντουφεκιών της πλώρης (www.boatplans.gr)

Σανταρόλια στην πλώρη

ΤΥπάρχουν ρωγμές ενώ οι επικαλύψεις με χρώματα παρουσιάζουν απολεπίσεις, και συρρικνώσεις που φτάνουν και μέχρι το υπόστρωμα όπου εμφανίζεται το ξύλο.

Δάπεδο πλώρης

Τα σανίδια του δαπέδου είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Επανειλημμένες μηχανικές φορτίσεις προκάλεσαν την αλλοίωση των ξύλων, δομικά και επιφανειακά, κυρίως εξαιτίας της επίδρασης δυνάμεων τριβής από την ύπαρξη φορτίων και ανθρωπογενών παραγόντων. Τα ξύλα παρουσιάζουν έντονες ρωγματώσεις, σπασίματα και απώλεια χρωματικής επιφάνειας, ενώ παρατηρείται στρέβλωση ως αποτέλεσμα είτε των απότομων μεταβολών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, είτε έντονων φορτίσεων. Το αποτέλεσμα της προσβολής του ξύλου από τους σηπτικούς μύκητες διακρίνεται με την εκδήλωση φαινομένων διαφόρων μορφών σήψης. Τα σημεία της επιφάνειας που έχουν προσβληθεί από καστανή και μαλακή σήψη παρουσιάζονται ως καστανή ραγαδωμένη μάζα, που είναι ιδιαίτερα εύθρυπτη στην επαφή. Τα σημεία του ξύλου που έχουν προσβληθεί από λευκή σήψη, εμφανίζονται ινώδη, με ραβδώσεις. Παρατηρείται επίσης έντονος χημικός μεταχρωματισμός κυανού - κυανόμαυρου χρώματος τοπικά, ως αποτέλεσμα αντιδράσεων του ξύλου με σιδερένιους συνδέσμους (καρφιά, βίδες) ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

Ακράπι του ποδοστάματος της πλώρης

Το ακράπι παρουσιάζει: έντονες ρηγματώσεις, χημικό μεταχρωματισμό ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων των ταννινών του ξύλου με καρφιά, βίδες σε συνθήκες σχετικά υψηλής υγρασίας (στο σημείο ένωσης του με το πλώριο ποδόσταμα) καθώς και λευκή σήψη λόγω των μυκήτων.

image52

Εικόνα 51Σχηματική αναπαράσταση, ακράπι (Δαμιανίδης, 2015)

image53

Εικόνα 52Σχεδιαστική αναπαράσταση, ακράπι ποδοστάματος (www.boatplans.gr)

Επάνω Κάτω Σκάλες στην πλώρη και στην πρύμνη

Όλα τα επιμέρους τμήματα των ξύλινων κλιμακοστασίων παρουσιάζουν απολεπίσεις συρρικνώσεις χρωματικών επικαλύψεων και μικρορωγμές.

image54

Εικόνα 53 Τμήμα εσωτερικής σκάλας (Δαμιανίδης, 2015)