1. Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος, περιεκτικός αλλά και αντιπροσωπευτικός της ανακοίνωσης. Θα πρέπει να εισαχθεί στο αντίστοιχο πεδίο με κεφαλαία γράμματα τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

 

 1. Τα επίθετα και τα ονόματα των συγγραφέων, με πεζοκεφαλαία γράμματα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Υπογραμμίζετε το όνομα του/της συγγραφέα που θα κάνει την παρουσίαση.

 

 1. Τα Ιδρύματα/Φορείς των συγγραφέων, με πεζοκεφαλαία γράμματα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

 

 1. Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) επικοινωνίας όλων των συγγραφέων.

 

 1. Η περίληψη, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, αποτελεί μια σύνοψη της εργασίας που έχει/έχουν πραγματοποιήσει ο/οι συγγραφέας/είς και πολύ συνοπτικά περιέχει: το αντικείμενο/θέμα, το σκοπό/πλαίσιο, τη μεθοδολογία έρευνας/προσέγγιση, τα αποτελέσματα/συμπεράσματα.

 

 1. Η περίληψη θα πρέπει να:
 • έχει μέγιστη έκταση 250 λέξεις (χωρίς τις λέξεις κλειδιά)
 • αποτελεί μία ενιαία παράγραφο
 • περιέχει έως 5 (πέντε) λέξεις κλειδιά

 

 1. Η περίληψη δε θα πρέπει να έχει:
 • Πίνακες, γραφήματα, συναρτήσεις και εικόνες
 • Στατιστικούς δείκτες
 • Τα ονόματα, τα ιδρύματα και τις διευθύνσεις επικοινωνίας των συγγραφέων εντός του κειμένου της περίληψης

 

 

Οδηγίες Υποβολής της Περίληψής σας στο Ηλεκτρονικό Σύστημα

 1. Πατήστε εδώ και δημιουργείστε τον καινούργιο σας προσωπικό λογαριασμό για το Συνέδριο.
 2. Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας και πατήστε «Submit», ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής. Εάν δεν τα συμπληρώσετε, δε θα μπορέσετε να προχωρήσετε στη διαδικασία.
 3. Στη γραμμή μενού θα εμφανιστεί το κουμπί «Abstract Submission». Πατήστε το και η διαδικασία ξεκινάει.
 4. Εισάγετε τον Τίτλο της περίληψής σας, με κεφαλαία γράμματα, ελληνικά & αγγλικά.
 5. Συνεχίστε επιλέγοντας τον Τύπο Παρουσίασης της εργασίας σας (Oral ή e-Poster). Πατήστε «Continue».
 • Επιλέξτε τη Θεματική Ενότητα του Συνεδρίου Πατήστε «Continue».
 1. Συμπληρώστε τα στοιχεία (Όνομα, Επίθετο, Φορέας) μόνο αυτού που θα παρουσιάσει την περίληψη (Presenter). Πατήστε «Continue».
 2. Εισάγετε ΜΟΝΟ το Κείμενο της Περίληψής σας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση (blind, peer review).
 3. Ανεβάστε το Πλήρες Αρχείο της Περίληψής σας, σύμφωνα με το υπόδειγμα υποβολής (σε μορφή doc, docx). Πατήστε «Continue».
 • Συμπληρώστε τις Λέξεις – Κλειδιά, με κεφαλαία γράμματα, χωρισμένες με κόμμα.
 • Συμπληρώστε τα πλήρη ονόματα όλων των συγγραφέων της περίληψης, ελληνικά & αγγλικά.
 1. Θα δείτε σε μία σελίδα όλα τα στοιχεία που είχατε εισάγει στις προηγούμενες ενότητες. Ελέγξτε ότι τα έχετε καταχωρήσει σωστά. Εφόσον βεβαιωθείτε ότι είναι εντάξει πατήστε «Continue».
 2. Διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις (Terms & Conditions) του Συνεδρίου και εφόσον είστε έτοιμοι και έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία, πατήστε «Submit».

 

Η περίληψή σας έχει υποβληθεί! Μόλις ολοκληρωθεί , θα λάβει ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο Junk, σε περίπτωση που δε βρείτε την ειδοποίηση στα εισερχόμενά σας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη γραμμή μενού εμφανίζεται το σύμβολο της “Προσοχής”, το οποίο υποδεικνύει ότι έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο ηλεκτρονικό σύστημα και να διορθώσετε τα πεδία που έχετε συμπληρώσει σε οποιοδήποτε χρόνο, ακόμη και εάν έχετε πατήσει «Submit», μέχρι να λήξει η υποβολή των περιλήψεων και να κλείσει το σύστημα.

 

Για οποιαδήποτε πρόβλημα ή απορία μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την κ. Δημήτρη Τσίποτα, στο e-mail [email protected]

 

 

Καλή Επιτυχία!

Detailed instructions to the participants for the drafting of the Abstract Word Document (doc, docx)

 

 

 1. The title of your abstract should be as brief as possible, comprehensive, and it should be representative of the study that was performed. It should be introduced in the proper topic with capital, bold letters.

 

 1. The full names of the authors, written with sentence letters. Underline Presenter’s name.

 

 1. The Institution/Affiliations of the authors, with sentence letters, one by one.

 

 1. The e-mails of all authors.

 

 1. The abstract is a summary of the content of the essay of the authors and should briefly contain the aim, the methods, the results, the discussions, and the conclusions.

 

 1. The abstract should:
 • be within the specified word limits (max 250 words), (without keywords)
 • be a whole paragraph
 • include up to 5 keywords

 

 1. The abstract must not include:
 • Tables, Charts, Functions & Images
 • Statistical Indicators
 • Names, Institution Name and Address of the authors inside the abstract text

 

 

How to Submit your Abstract via the Online Submission Form

 1. Click here and create a new account for the Conference.
 2. To begin the submission process, you must first fill in your contact details, which is done on the Contact Information tab. After creating a contact, additional tabs will appear that will enable you to upload and submit your presentation.
 3. Click on the «Abstract Submission» formula and the process will begin.
 4. Insert the abstract Title, with capital letters.
 5. Next, select the Presentation Type of your abstract (Oral or E-poster). Click «Continue».
 • Select your favourable Thematic Topic that your abstract belongs to. Click «Continue».
 1. In the next field, you will be requested to add the Presenter’s details. Click «Continue».
 2. Insert ONLY the Abstract Body either by filling in the text, or by coping & pasting the already existing file for blind, peer-review.
 3. Upload the full abstract document, in word format (doc, docx) for the Congress program. Note, that the Abstract should be written following the Abstract Template. Click «Continue».
 • Insert the Full Names of all authors of the abstract.
 • Fill in the Keywords, in capital letters, separated by comma.
 1. A summary of your completed submission will appear. Any sections that are still required to be completed for submission are noted in red. Click «Continue».
 2. You must agree to the Terms and Conditions before you proceed. Click «Submit».

 

Your abstract has then been submitted! After submitting your abstract, you will receive a confirmation email immediately (please make sure to submit your correct email address!). Please, check your junk email folder if the notification email cannot be found in your inbox/received emails.

 

ATTENTION: The appearance of the “triangle” symbol  indicates that you can edit your submission until the system closes and the evaluation process begins. You are able to edit your submitted abstract, by entering the online system, till the abstract submission process will be concluded and the system closes.

 

For any special request, you may always contact the Project Manager of the Congress, Mr. Dimitris Tsipotas, using the e-mail: [email protected]

 

Best of luck!