Οδηγίες προς τους Εισηγητές

Υποβολή Περιλήψεων

 

Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά και στα αγγλικά, στο ίδιο αρχείο.

Οι πλήρεις εργασίες (Full Papers) θα υποβάλλονται είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά.

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υποβολής περιλήψεων: 01  Αυγούστου 2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων: 15 Σεπτεμβρίου 2023

 

Όλες οι περιλήψεις που θα γίνουν δεκτές θα παρουσιαστούν σε μία από τις ακόλουθες μορφές:

 

 • Προφορικές Ανακοινώσεις: Πλήρης παρουσίαση σε προφορική μορφή.

 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters): Θα προβάλλονται ηλεκτρονικά στον εκθεσιακό χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

 

Αξιολόγηση των Περιλήψεων

 

Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν με βάση το επιστημονικό τους ενδιαφέρον, την πρωτοτυπία και τη συνάφεια με τη θεματική ενότητα.

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των περιλήψεων, η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει την περίληψη σε διαφορετική θεματική ενότητα ή ακόμη και να αλλάξει τον τύπο παρουσίασης από προφορική σε poster σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επιστημονικού προγράμματος.

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

 

Ο συγγραφέας που έχει υποβάλει την περίληψη της εργασίας θα ειδοποιηθεί για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγηση άμεσα.

 

Σημαντικές Πληροφορίες

 

 • Το υπόδειγμα και οι οδηγίες συγγραφής και υποβολής βρίσκονται στο τέλος της σελίδας.

 • Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής εργασιών. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω email δε θα γίνουν δεκτές.

 • Η κάθε υποβολή θεωρείται μία συμμετοχή.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσίαση της εργασίας είναι η εγγραφή του ομιλητή στο συνέδριο και η φυσική παρουσία του στην Ύδρα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

 

Βοήθεια

 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία στην ηλεκτρονική υποβολή της περίληψής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την POLITISTICA, Heritage Training και τον Δημήτρη Τσίποτα στο hello@politistica.org

Call for Abstracts

Brief instructions to participants

 

Abstracts should be submitted in both Greek and English.

 

Full Papers will be submitted in either Greek or English.

 

Commencement of Abstract Submission: 01 of August 2023
Deadline of Abstract Submission: 15 of September 2023

All accepted abstracts will be presented in one of the following formats:

 

 • Oral Presentations: Fully presented in oral format.

 • Poster Presentations: Posters will be available in the exhibition area for viewing throughout the entire Conference.

 

Evaluation of Abstracts

 

Abstracts will be evaluated on the basis of their scientific interest, originality and relevance to the thematic unit.

During the abstract evaluation process, the Scientific Committee reserves the right to place the abstract in a different thematic section or even to change the type of presentation from oral to poster according to the requirements of the scientific programme.

 

Abstract Acceptance Notification

 

The corresponding author will be notified of the results immediately after the abstract submission.

 

Important Notes

 

 • The abstract template and the guidelines are available below.

 • Abstracts can be submitted via the conference website. Abstracts sent by email will not be accepted.

 • Each submission considers one participation.

 • Abstract presenters are required to be physically present in Thessaloniki, to deliver their presentation

 

Support

 

In case you find any difficulty in submitting your abstract electronically, please contact POLITISTICA Heritage Training & Dimitri Tsipota  at [email protected].