Στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης των τμημάτων του σκάφους ΕΛΕΝΗ Π. αναπτύχθηκε μια βάση δεδομένων, προκειμένου να αποθηκευτούν οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και την ψηφιακή τρισδιάστατη αναπαράσταση τους.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι ικανά να δώσουν στον επισκέπτη πληροφορίες για το αντικείμενο, την ιστορία του κ.α. Η βάση δεδομένων σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί όλη η απαραίτητη δομημένη πληροφορία που περιγράφει, εξηγεί, εντοπίζει ή διευκολύνει την ανάκτηση, τη χρήση ή την διαχείριση ενός ψηφιακού τεκμηρίου.

Η πληροφορία που αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων ακολουθεί τις βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη του ψηφιακού πολιτιστικού αντικειμένου στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων αλλά και στην ευρωπαϊκη ψηφιακή πλατφόρμα “Europeana”.

Έτσι επιτυγχάνεται η προβολή του αντικειμένου πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο δίνοντας την δυνατότητα αξιοποίησης τόσο για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσο και για έρευνα.